برای دیدن تایید جواز کسب، آدرس ، شماره ثابت فروشگاه قماش سادات موسوی مجید روی نماد اعتماد الکترونیک زیر کلیک نمایید: